Vertrouwelijkheid en cookiebeleid

Privacybeleid

Object

Dit beleid is opgesteld door TERRA CURIOSA gevestigd te Rue Sigebert, 3, 5030 Gembloux, geregistreerd onder nummer BE 0473 927 944 (hierna “de verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd).

Het doel van dit beleid is om bezoekers van de website die wordt gehost op www.terracuriosa.be (hierna te noemen de “Website”) te informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Dit beleid maakt deel uit van de wens van de verwerkingsverantwoordelijke om transparant te handelen, in overeenstemming met zijn nationale bepalingen en met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene verordening gegevensbescherming” genoemd). De voor de verwerking verantwoordelijke besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en verbindt zich er daarom toe de redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

Persoonlijke gegevens” worden gedefinieerd als alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker, d.w.z. alle informatie waarmee de gebruiker direct of indirect als een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

Als de gebruiker wenst te reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kan hij contact opnemen met de gegevensbeheerder via het postadres of e-mailadres dat is vermeld in het gedeelte “Contactgegevens” van dit Beleid.

Welke gegevens verzamelen we?

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de volgende persoonlijke gegevens in overeenstemming met de hieronder beschreven procedures en principes:

 • zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), inclusief het dynamische IP-adres ;
 • zijn/haar e-mailadres als de gebruiker dit eerder heeft onthuld, bijvoorbeeld door berichten of vragen te sturen op de website, door per e-mail te communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking, door deel te nemen aan discussieforums, door toegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie, enz;
 • alle informatie over de pagina’s die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieve enquêtes en/of registraties op de website, of door toegang tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie

We verzamelen ook de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • e-mail

De voor de verwerking verantwoordelijke kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden als niet-persoonlijk beschouwd omdat ze een specifiek individu niet direct of indirect identificeren. De gegevens kunnen dus worden gebruikt voor welk doel dan ook, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de reclame van de gegevensbeheerder te verbeteren.

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens op een zodanige manier dat het mogelijk is om de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden behandeld als persoonlijke gegevens totdat het onmogelijk is om ze te koppelen aan een specifieke persoon.

Verzamelmethoden

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonlijke gegevens op de volgende manier:

 • Formulier
 • Cookies

Doeleinden van verwerking

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • de levering van de aangeboden diensten beheren en controleren;
 • verzending en follow-up van bestellingen en facturen ;
 • het verzenden van promotionele informatie over de producten en diensten van de controller;
 • verzending van promotiemateriaal ;
 • gebruikersvragen beantwoorden ;
 • statistieken produceren;
 • om de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten die worden aangeboden door de gegevensbeheerder te verbeteren;
 • informatie sturen over nieuwe producten en/of diensten van de controller;
 • voor commerciële prospectiedoeleinden;
 • een betere identificatie van de interessecentra van de gebruiker mogelijk maken.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan verwerkingen uitvoeren die nog niet in dit beleid zijn voorzien. In dat geval neemt zij contact op met de gebruiker voordat zijn of haar persoonsgegevens opnieuw worden gebruikt, om hem of haar op de hoogte te stellen van de wijzigingen en hem of haar de mogelijkheid te bieden, indien van toepassing, om hergebruik te weigeren.

Legitieme belangen

Sommige van de verwerkingen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op zijn legitieme belangen. Deze legitieme belangen staan in verhouding tot de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Als de gebruiker geïnformeerd wil worden over de details van de doeleinden die zijn gebaseerd op de rechtsgrondslag van legitieme belangen, wordt hij/zij geadviseerd contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking (zie punt met betrekking tot “contactgegevens”).

Houdbaarheid

Als algemene regel geldt dat de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens niet langer bewaart dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de klant en de gegevensbeheerder bewaard.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

Toepassing van rechten

Voor alle hieronder vermelde rechten behoudt de verantwoordelijke voor de verwerking zich het recht voor om de identiteit van de gebruiker te verifiëren voor de toepassing van de hieronder vermelde rechten. Dit verzoek om aanvullende informatie moet worden gedaan binnen een maand nadat de gebruiker het verzoek heeft ingediend.

Toegang tot en kopiëren van gegevens

Gebruikers kunnen gratis een schriftelijke mededeling of een kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die over hen zijn verzameld.

De verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten voor extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij de gebruiker anderszins verzoekt.

Tenzij anders bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ontvangt de gebruiker uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens.

Recht op correctie

De gebruiker kan zo snel mogelijk en ten laatste binnen een maand gratis de rectificatie verkrijgen van alle persoonsgegevens die onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zouden kunnen zijn, alsook de aanvulling van dergelijke gegevens indien deze onvolledig blijken te zijn.

Tenzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming in een uitzondering voorziet, wordt een verzoek om toepassing van het recht op rectificatie binnen een maand na indiening van het verzoek verwerkt.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Gebruikers kunnen te allen tijde, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, indien :

 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren (in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is).

De verantwoordelijke voor de verwerking kan weigeren om het recht op bezwaar van de gebruiker uit te voeren als hij het bestaan van dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont, die voorrang hebben op de belangen of de rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. In geval van een geschil kan de gebruiker een klacht indienen in overeenstemming met het onderdeel “Klachten” van dit Beleid.

Gebruikers kunnen ook te allen tijde, zonder opgaaf van reden en kosteloos, bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens wanneer deze worden verzameld voor commerciële doeleinden (waaronder profilering).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Tenzij anders is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand te reageren op het verzoek van de gebruiker en de redenen voor zijn antwoord te geven als hij van plan is niet aan een dergelijk verzoek te voldoen.

Recht op beperking van de verwerking

Gebruikers kunnen in de onderstaande gevallen een beperking krijgen op de verwerking van hun persoonlijke gegevens:

 • wanneer de gebruiker de juistheid van de gegevens betwist, en slechts zolang als nodig is voor de gegevensbeheerder om dit te controleren;
 • wanneer de verwerking onwettig is en de gebruiker de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking boven wissen;
 • wanneer, hoewel het niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, de gebruiker het nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • voor de tijd die nodig is om de gegrondheid van een verzoek om verzet van de gebruiker te onderzoeken, met andere woorden voor de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de belangenafweging tussen de legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en die van de gebruiker te controleren.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker informeren wanneer de verwerkingsbeperking wordt opgeheven.

Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens laten verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking;
 • de gebruiker zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar gegevens heeft ingetrokken en er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking;
 • de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking en/of de gebruiker zijn/haar specifieke recht uitoefent om bezwaar te maken tegen direct marketing (inclusief profilering);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt ;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (krachtens de wetgeving van de Unie of de wetgeving van de lidstaat) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

In de volgende gevallen worden gegevens echter niet verwijderd:

 • wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting tot verwerking na te komen die is neergelegd in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren ;
 • wanneer verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en op voorwaarde dat het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van de betreffende verwerking waarschijnlijk onmogelijk zal maken of ernstig in gevaar zal brengen;
 • wanneer verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Tenzij anders is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand te reageren op het verzoek van de gebruiker en de redenen voor zijn antwoord te geven als hij van plan is niet aan een dergelijk verzoek te voldoen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruikers kunnen te allen tijde verzoeken om hun persoonsgegevens kosteloos te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, met name om deze door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, wanneer :

 • de gegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen; en wanneer
 • de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker of op een contract tussen de gebruiker en de voor de verwerking verantwoordelijke.

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedures heeft de gebruiker het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen dat zijn/haar persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de voor de verwerking verantwoordelijke zelf, zijn werknemers of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde commerciële partners in de Europese Unie die met de voor de verwerking verantwoordelijke samenwerken bij de marketing van producten of de levering van diensten.

In het geval dat gegevens worden doorgegeven aan derden ten behoeve van direct marketing of commerciële prospectie, wordt de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld, zodat hij/zij ervoor kan kiezen om de doorgifte van zijn/haar gegevens aan derden te accepteren.

Wanneer deze overdracht is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, kan de gebruiker zijn toestemming voor dit specifieke doel te allen tijde intrekken.

De verantwoordelijke voor de verwerking leeft de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen na en zal er in alle gevallen voor zorgen dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden met toegang tot deze persoonsgegevens dit beleid naleven.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar indien een wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie dit noodzakelijk maakt.

De gegevensbeheerder geeft geen persoonlijke gegevens door buiten de Europese Unie.

Beveiliging

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om voor de verwerking en de verzamelde gegevens een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking en de risico’s voor de rechten en vrijheden van gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt altijd gebruik van coderingstechnologieën die erkend worden als industrienormen binnen de IT-sector bij het overdragen of ontvangen van gegevens op de website.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging van via de website ontvangen informatie te voorkomen.

In het geval dat de persoonsgegevens onder de controle van de voor de verwerking verantwoordelijke zijn gecompromitteerd, zal de voor de verwerking verantwoordelijke snel handelen om de oorzaak van de inbreuk vast te stellen en passende corrigerende maatregelen nemen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker van dit incident op de hoogte stellen indien de wet dit vereist.

Claims en klachten

Als de gebruiker wenst te reageren op een van de praktijken die in dit beleid worden beschreven, is het raadzaam rechtstreeks contact op te nemen met de gegevensbeheerder.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij hun nationale toezichthoudende autoriteit, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de officiële website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/news room/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Bovendien kan de gebruiker een klacht indienen bij de bevoegde nationale rechtbanken.

Contactgegevens

Voor vragen en/of klachten met betrekking tot dit beleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • Per e-mail: info@terracuirosa.be
 • Per post: Rue Sigebert 3, 5030 Gembloux

Veranderingen

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden direct gepubliceerd op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op dit beleid is de nationale wetgeving van de hoofdvestiging van de gegevensbeheerder van toepassing.

Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Beleid vallen onder de jurisdictie van deze nationale wetgeving.

De huidige versie van het beleid dateert van 10/03/2024.

Cookiebeleid

Object

Dit beleid is opgesteld door Terra Curiosa vzw, de vereniging die de website www.terracuriosa.be uitgeeft. (hierna de “website” genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue Sigebert 3, 5030 Gembloux onder het ondernemingsnummer: BE 0473 927 944 (hierna “wij”, “ons”, “onze” genoemd) streeft ernaar u de best mogelijke service te bieden en wil daarom uw vertrouwen in ons bedrijf behouden door u op de hoogte te stellen van ons beleid met betrekking tot het gebruik en de opslag van cookies.

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst door de server van de website die u bezoekt.

De cookie bevat een unieke code waarmee de verzender de betreffende terminal (uw computer of mobiele apparaat) kan herkennen telkens wanneer de website wordt bezocht.

De cookie identificeert de browser van uw terminal, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan de server van een website alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst en heeft hij geen toegang tot andere informatie op je computer of mobiele apparaat.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt (“originele cookies”) of door partners waarmee deze website samenwerkt (“cookies van derden”).

Geldigheidsduur van een cookie

Sommige cookies verlopen wanneer u uw browser sluit (“sessiecookies”), terwijl andere langer op uw terminal blijven staan, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (“permanente cookies”).

Over het algemeen hebben cookies een beperkte geldigheidsduur. De meest gebruikelijke geldigheidsperiode is 30 dagen en de maximale periode is 13 maanden vanaf de dag dat de cookie op uw terminal is geplaatst. Algemene doelstellingen van cookies.

Het primaire doel is om efficiënter en sneller te kunnen browsen (een cookie bewaart bijvoorbeeld de taal die u kiest, identificeert u wanneer u toegang krijgt tot uw account, enzovoort).

Cookies onthouden uw voorkeuren zodat u de site sneller en gemakkelijker kunt openen. Ze stellen ons ook in staat om te begrijpen hoe u door onze website navigeert.

Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om de inhoud van een website of de reclame op die site relevanter voor je te maken. De site wordt daarom aangepast aan je persoonlijke smaak en behoeften.

Beheer van cookies

Om bepaalde cookies op uw terminal te plaatsen, hebben we uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming nodig. We zien dit aan de banner op de startpagina van de website.

Daarnaast gebruiken de meeste browsers cookies. U kunt deze cookies ook op elk gewenst moment en kosteloos verwijderen of de installatie ervan weigeren door de opties in uw browsersoftware aan te passen. De configuratie van elke browser is anders. Elke procedure wordt beschreven in het helpmenu van je browser.

Ga hiervoor naar de volgende links:

Door het gebruik van cookies te weigeren, krijgt u toegang tot onze website. Sommige functies zullen echter beperkt of zelfs onmogelijk zijn.

Soorten cookies

 1. a) Technische cookies

Deze cookies, die alleen uw IP-adres bevatten, zijn essentieel voor het bezoeken van de site.

Hiermee kun je :

 • surfen op de verschillende pagina’s van de website en gebruikmaken van de functies; formulieren invullen;
 • uw identiteit verifiëren wanneer u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens;
 • beveiligde toegang tot de website.

Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig, omdat ze u toegang geven tot de website.

 1. b) Functionele cookies

Deze cookies vergemakkelijken en analyseren de werking van onze website. Hierdoor kunnen we uw surfervaring aangenamer en persoonlijker maken.

Dankzij hen kunnen we :

 • services aanpassen (taal, valuta, locatie, navigatiegegevens, enz.);
 • herinner je je keuzes van een vorig bezoek ;
 • informatie verzamelen van online formulieren;
 • statistieken samenstellen ;
 • Sitegebruik analyseren.

Net als technische cookies worden deze gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en hiervoor is uw toestemming niet vereist.

 1. c) Advertentiecookies

Deze cookies geven ons informatie over uw surfgedrag en stellen ons in staat om de reclame-inhoud van onze website af te stemmen op uw interesses.

Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van reclamecampagnes analyseren, met name door de daaropvolgende acties te identificeren die u onderneemt wanneer u op deze reclamebanners klikt. Daarnaast kunnen we op basis van geolocatiegegevens de advertenties die naar u worden verzonden aanpassen om u op de hoogte te stellen van mogelijkheden die beschikbaar zijn in de buurt van waar u zich bevindt.

Deze reclamecookies kunnen het ook mogelijk maken om u gerichte reclameboodschappen te sturen met behulp van technologieën die gegevens koppelen op basis van de sites die u hebt bezocht.

De informatie die we verzamelen en delen kan alleen uw terminal identificeren. Voor deze cookies is uw toestemming nodig en we vragen u hierom wanneer u onze website bezoekt.

 1. d) Analytische of prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze website bezoekt. Hiermee kunnen we het publiek voor de verschillende inhoud en secties van onze website meten om deze te verbeteren.

Dankzij deze cookies kunnen we navigatieproblemen detecteren en de ergonomie van onze website verbeteren.

Deze gegevens worden verzameld en zijn daarom volledig anoniem.

Voor deze cookies hebben we uw toestemming nodig.

 1. e) Cookies van sociale netwerken

Sociale netwerk” cookies delen inhoud die u kiest te delen via applicatieknoppen van sociale netwerken. Wanneer u deze knoppen gebruikt, wordt er een cookie van derden op uw terminal geïnstalleerd en als u verbonden bent met het sociale netwerk, wordt deze informatie aan uw profiel toegevoegd.

Met betrekking tot deze cookies is het raadzaam om de mate van gegevensverzameling en -gebruik op elk sociaal netwerk te controleren.

Deze cookies vereisen ook uw toestemming.

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

Twitter https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track

Google https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370


 1. f) Cookies van derden

Deze cookies worden door derden op onze website en vervolgens op uw terminal geplaatst. We hebben geen controle over hen. Raadpleeg voor meer informatie de informatie van deze sites van derden over hun eigen cookies.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevensCookies die persoonlijke gegevens verwerken, zijn onderworpen aan de regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Binnen dit kader hebt u bepaalde rechten (recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verzet, recht om toestemming in te trekken, etc.).

Wij verwijzen u naar ons Privacybeleid, waarin uw rechten en de voorwaarden waaronder deze van toepassing zijn gedetailleerd worden beschreven.

Contact:

 • E-mailadres bedrijf: info@terracuriosa.be
 • Postadres: Rue Sigebert 3, 5030 Gembloux

Wijziging :

We behouden ons het recht voor om de bepalingen van dit beleid op elk moment te wijzigen. We zullen de wijzigingen direct op onze website publiceren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op dit beleid is de nationale wetgeving van onze hierboven vermelde hoofdvestiging van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Beleid vallen onder de jurisdictie van deze nationale wetgeving. Deze versie van het beleid is van kracht en bijgewerkt op 10/03/2024.

Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Over het algemeen zorgen cookies ervoor dat een website de computer van de gebruiker kan herkennen.

Het belangrijkste om te weten over de cookies die we plaatsen is dat ze worden gebruikt om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door sitevoorkeuren en taalinstellingen te onthouden.

Scroll naar boven